DN5 Adunatii Copaceni 3511 mp betonat, ideal benzinarie/parcare/hotel

Descriere

Platforma betonata 3511 mp stradal pe DN5 cu deschidere 100 ml, avand curent trifazat si put de mare adancime, prima benzinarie privata din Romania in 1990 a luat fiinta aici. Pretabil benzinarie, parcare TIR, hotel. Mai multe detalii, informatii si oferte gasiti pe site-ul meu: PopaCostel.ro https://youtu.be/2xgYwCwLc_E

170.000 Euro

Specificatii